دوستانی که فیزیک 1 بر میدارن ادامه برن.


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1پوستچی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 30 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

برنامه سازی؟اونم پیشرفته؟برید ادامه!

 


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیبرنامه نویسی پیشرفتهپور گنجی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 30 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 30 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

مدار؟مدار الکترونیکی؟ اصن برو ادامه خودت ببینی.


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیمدار الکترونیکیسید حمید طباطبایی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 29 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 29 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که هنوزاین خان هفتم رو فتح نکردند!!!!!!!!!!!برید ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیریاضی 1ایرانپور

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 29 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که زبان تخصصی برمیدارن برن ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیزبان تخصصیسیانکیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 25 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دیو چو بیرون رود فرشته در آید/یا به دیو جان فرشته به سر آید!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیانقلابفرقانی لرزجانیعمومی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

فیزیک 2 دارید دوستان؟برید ادامه!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 2دهکردی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

به جای توسل به خداوند و استاد برای نمره،اول ترم با استاد درست و با خدا بردارید!برید ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیریاضی 2شفادهعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 19 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی./ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی!  برید ادامه!!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیادبیات فارسیدائمی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 19 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 17 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 17 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

هر جا سخن ز مردودیست .... نام افتاتیک میدرخشد!خندهزبان درازی


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیاستاتیکجباری پور

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 14 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 13 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 12 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 12 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 10 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 10 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 10 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 8 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 7 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 1 برمیدارن .....


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 6 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

اووفف.....این ترم اُفتاتیک برداشتی؟؟؟؟برو ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیاستاتیکتخصصی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

اندیشه اسلامی؟؟؟؟؟؟ادامه دانشجویان گرامی!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیاندیشه اسلامی 1عمومی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

ب