تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

این علوم پایه چرا تمام نمیشود.برید ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیآژینیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دینامیک را چه کنم؟پاس بکنم یا نکنم؟ادامه رو بزن.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدینامیکنیمافرتخصصیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

عزیمت ریاضی 2 کردی؟اول نیت کن پاس شی بعدش برو ادامه!


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیریاضی2شیرین کلامعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ریاضی 1 رو میخوان بردارن برن ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 26 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 20 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 1 بر میدارن با دهکردی برن ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1دهکردیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 24 خرداد 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 26 ارديبهشت 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 4 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 25 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

به جای توسل به خداوند و استاد برای نمره،اول ترم با استاد درست و با خدا بردارید!برید ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیریاضی 2شفادهعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 13 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 10 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 1 برمیدارن .....


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 6 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که عزم ریاضی 2 دارند برن ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیریاضی 2علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

اعضای دانشجو  ارژنگ رو میخواید برید ادامه!!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد دانشگاهیدانشگاهانتخاب واحدریاضی 1علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 7 تير 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

فیزیک 2-وحید غفاری .عضو عزیز اگر میخوای بدونی برو ادامه!

 


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 2علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 7 تير 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

ریاضی 1 شکست ناپذیر؟؟؟؟ادامه مطلب...

 


برچسب‌ها: دانشگاهراهنمامعلمدرسانتخاب واحدریاضی 1علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 21 بهمن 1389 | | نویسنده : یک دانشجو |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

ب